Có 3 kết quả:

慄 rất窒 rất𫇐 rất

1/3

rất [lật]

U+6144, tổng 13 nét, bộ tâm 心 + 10 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

rất lớn

Tự hình 1

Dị thể 3

rất [khỏng, rấp, trất]

U+7A92, tổng 11 nét, bộ huyệt 穴 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

rất tốt, rất nhiều

Tự hình 3

rất

U+2B1D0, tổng 14 nét, bộ chí 至 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

rất tốt, rất nhiều