Có 1 kết quả:

𡂯 rẳng

1/1

rẳng

U+210AF, tổng 17 nét, bộ khẩu 口 + 14 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

rấm rẳng