Có 2 kết quả:

耒 rồi𬩧 rồi

1/2

rồi [doi, lòi, lẫn, lọi, lồi, lỗi, lội, ròi, rổi, rỗi, rủi]

U+8012, tổng 6 nét, bộ lỗi 耒 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Hồ Lê

làm rồi

Tự hình 5

Dị thể 1

rồi

U+2CA67, tổng 17 nét, bộ sước 辵 (+15 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

làm rồi