Có 1 kết quả:

𢟛 riễu

1/1

riễu [riếu]

U+227DB, tổng 14 nét, bộ tâm 心 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

riễu cợt