Có 2 kết quả:

掺 sảm摻 sảm

1/2

sảm

U+63BA, tổng 11 nét, bộ thủ 手 + 8 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

sảm (tiêm)

Tự hình 2

Dị thể 1

sảm [thảm]

U+647B, tổng 14 nét, bộ thủ 手 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

sảm (tiêm)

Tự hình 1

Dị thể 5