Có 8 kết quả:

勅 sắc勑 sắc嗇 sắc敕 sắc穡 sắc色 sắc銫 sắc𪁅 sắc

1/8

sắc

U+52C5, tổng 9 nét, bộ lực 力 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sắc bén,sắc sảo

Tự hình 1

Dị thể 2

sắc

U+52D1, tổng 10 nét, bộ lực 力 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

sắc bén,sắc sảo

Tự hình 2

Dị thể 6

sắc

U+55C7, tổng 13 nét, bộ khẩu 口 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bỉ sắc tư phong

Tự hình 4

Dị thể 10

sắc

U+6555, tổng 11 nét, bộ phác 攴 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

sắc phong

Tự hình 2

Dị thể 8

sắc

U+7A61, tổng 18 nét, bộ hoà 禾 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

sắc (gặt hái)

Tự hình 2

Dị thể 7

sắc [sặc]

U+8272, tổng 6 nét, bộ sắc 色 + 0 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

màu sắc

Tự hình 5

Dị thể 2

sắc

U+92AB, tổng 14 nét, bộ kim 金 + 6 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

sắc nhọn

Tự hình 2

Dị thể 1

sắc

U+2A045, tổng 17 nét, bộ điểu 鳥 + 6 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chim sắc