Có 1 kết quả:

傺 sế

1/1

sế [xuế]

U+50BA, tổng 13 nét, bộ nhân 人 + 11 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 2