Có 1 kết quả:

浧 sềnh

1/1

sềnh [sình]

U+6D67, tổng 10 nét, bộ thuỷ 水 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lềnh sềnh

Tự hình 1

Dị thể 3