Có 1 kết quả:

讒 sồm

1/1

sồm [gièm, sàm, sòm, sờm, xàm]

U+8B92, tổng 24 nét, bộ ngôn 言 + 17 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

sồm soàm

Tự hình 2

Dị thể 3