Có 1 kết quả:

𪢘 sợt

1/1

sợt [lạt]

U+2A898, tổng 17 nét, bộ khẩu 口 + 14 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)