Có 2 kết quả:

帅 soái帥 soái

1/2

soái [suý]

U+5E05, tổng 5 nét, bộ cân 巾 + 2 nét
giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

nguyên soái

Tự hình 2

Dị thể 1

soái [suý]

U+5E25, tổng 9 nét, bộ cân 巾 + 6 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

nguyên soái

Tự hình 4

Dị thể 1