Có 1 kết quả:

鷟 soạc

1/1

soạc [soạt, sạt, thốc, trạc]

U+9DDF, tổng 22 nét, bộ điểu 鳥 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

soạc (tiếng xé vải, giấỵ..)

Tự hình 2

Dị thể 2