Có 1 kết quả:

鷟 soạt

1/1

soạt [soạc, sạt, thốc, trạc]

U+9DDF, tổng 22 nét, bộ điểu 鳥 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

sột soạt

Tự hình 2

Dị thể 2