Có 3 kết quả:

𡂡 suả𪢒 suả𬍉 suả

1/3

suả

U+210A1, tổng 18 nét, bộ khẩu 口 (+15 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tiếng chó sủa

Tự hình 1

Dị thể 1

suả [sổ, sỗ]

U+2A892, tổng 16 nét, bộ khẩu 口 (+13 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tiếng chó sủa

Dị thể 1

suả

U+2C349, tổng 16 nét, bộ khuyển 犬 (+13 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tiếng chó sủa