Có 3 kết quả:

鯜 tép𩹫 tép𬵤 tép

1/3

tép

U+9BDC, tổng 19 nét, bộ ngư 魚 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

tôm tép

Tự hình 2

Dị thể 1

tép

U+29E6B, tổng 20 nét, bộ ngư 魚 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tôm tép

tép

U+2CD64, tổng 22 nét, bộ ngư 魚 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phận tép tôm