Có 1 kết quả:

在 tại

1/1

tại

U+5728, tổng 6 nét, bộ thổ 土 + 3 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

tại gia, tại vị, tại sao

Tự hình 5

Dị thể 5