Có 10 kết quả:

殡 tẫn殯 tẫn烬 tẫn燼 tẫn牝 tẫn膑 tẫn臏 tẫn藎 tẫn髌 tẫn髕 tẫn

1/10

tẫn [thấn]

U+6BA1, tổng 14 nét, bộ ngạt 歹 (+10 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tẫn (thi thể ở nhà tang lễ)

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 2

tẫn [thấn, thắn, tấn, tằn]

U+6BAF, tổng 18 nét, bộ ngạt 歹 (+14 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tẫn (thi thể ở nhà tang lễ)

Tự hình 2

Dị thể 3

tẫn

U+70EC, tổng 10 nét, bộ hoả 火 (+6 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

tẫn (than hồng)

Tự hình 2

Dị thể 5

tẫn [tần, tẩn]

U+71FC, tổng 18 nét, bộ hoả 火 (+14 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

tẫn (than hồng)

Tự hình 1

Dị thể 3

tẫn

U+725D, tổng 6 nét, bộ ngưu 牛 (+2 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

tẫn ngưu (nghé con)

Tự hình 3

Dị thể 4

tẫn

U+8191, tổng 14 nét, bộ nhục 肉 (+10 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tẫn (hình phạt đánh dập đầu gối)

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

tẫn

U+81CF, tổng 18 nét, bộ nhục 肉 (+14 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tẫn (hình phạt đánh dập đầu gối)

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

tẫn

U+85CE, tổng 17 nét, bộ thảo 艸 (+14 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cỏ tẫn

Tự hình 1

Dị thể 5

tẫn

U+9ACC, tổng 19 nét, bộ cốt 骨 (+10 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tẫn (xương bánh chè)

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 3

tẫn

U+9AD5, tổng 23 nét, bộ cốt 骨 (+14 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tẫn (xương bánh chè)

Tự hình 2

Dị thể 3