Có 2 kết quả:

贈 tặng赠 tặng

1/2

tặng

U+8D08, tổng 19 nét, bộ bối 貝 + 12 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

tặng vật

Tự hình 4

Dị thể 4

tặng

U+8D60, tổng 16 nét, bộ bối 貝 + 12 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tặng vật

Tự hình 2

Dị thể 2