Có 3 kết quả:

咂 tốp𠇽 tốp𪨞 tốp

1/3

tốp [hớp, táp, tọp]

U+5482, tổng 8 nét, bộ khẩu 口 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

một tốp

Tự hình 2

Dị thể 6

tốp

U+201FD, tổng 7 nét, bộ nhân 人 (+5 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

từng tốp

tốp

U+2AA1E, tổng 17 nét, bộ thi 尸 (+14 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

một tốp