Có 2 kết quả:

祠 tờ詞 tờ

1/2

tờ [thờ, từ]

U+7960, tổng 9 nét, bộ kỳ 示 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

lặng như tờ

Tự hình 3

Dị thể 1

tờ [từ]

U+8A5E, tổng 12 nét, bộ ngôn 言 + 5 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

lặng như tờ

Tự hình 4

Dị thể 3