Có 1 kết quả:

集 tợp

1/1

tợp [tập, tắp]

U+96C6, tổng 12 nét, bộ chuy 隹 + 4 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

tợp rượu

Tự hình 5

Dị thể 7