Có 2 kết quả:

神 thườn臣 thườn

1/2

thườn [thần]

U+795E, tổng 9 nét, bộ kỳ 示 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

thở dài thườn thượt

Tự hình 5

Dị thể 7

thườn [thần]

U+81E3, tổng 6 nét, bộ thần 臣 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Trần Văn Kiệm

thở dài thườn thượt

Tự hình 6

Dị thể 2