Có 1 kết quả:

升 thưng

1/1

thưng [thăng]

U+5347, tổng 4 nét, bộ thập 十 + 2 nét
giản thể, tượng hình

Từ điển Hồ Lê

thưng đấu (1 đấu ngũ cốc)

Tự hình 5

Dị thể 8