Có 1 kết quả:

馱 thồ

1/1

thồ [đà]

U+99B1, tổng 13 nét, bộ mã 馬 + 3 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

thồ hàng

Tự hình 2

Dị thể 8