Có 2 kết quả:

贍 thiệm赡 thiệm

1/2

thiệm [hiệm]

U+8D0D, tổng 20 nét, bộ bối 貝 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

thiệm (nâng đỡ, đài thọ)

Tự hình 2

Dị thể 6

thiệm

U+8D61, tổng 17 nét, bộ bối 貝 + 13 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

thiệm (nâng đỡ, đài thọ)

Tự hình 2

Dị thể 4