Có 2 kết quả:

帖 thiệp涉 thiệp

1/2

thiệp [thiêm, thiếp, thếp]

U+5E16, tổng 8 nét, bộ cân 巾 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

thiệp mời

Tự hình 2

thiệp

U+6D89, tổng 10 nét, bộ thuỷ 水 + 7 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

can thiệp

Tự hình 5

Dị thể 6