Có 2 kết quả:

話 thoại话 thoại

1/2

thoại

U+8A71, tổng 13 nét, bộ ngôn 言 + 6 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

thần thoại

Tự hình 3

Dị thể 8

thoại

U+8BDD, tổng 8 nét, bộ ngôn 言 + 6 nét
giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

thần thoại

Tự hình 2

Dị thể 6