Có 2 kết quả:

楯 thuẫn盾 thuẫn

1/2

thuẫn

U+696F, tổng 13 nét, bộ mộc 木 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 2

Dị thể 3

thuẫn [thuỗn]

U+76FE, tổng 9 nét, bộ mục 目 + 4 nét
tượng hình

Từ điển Viện Hán Nôm

mâu thuẫn

Tự hình 7

Dị thể 3