Có 2 kết quả:

属 thuộc屬 thuộc

1/2

thuộc [chúc]

U+5C5E, tổng 12 nét, bộ thi 尸 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

thuộc (dưới quyền); phụ thuộc

Tự hình 2

Dị thể 2

thuộc [chuộc, chúc]

U+5C6C, tổng 21 nét, bộ thi 尸 + 18 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

thuộc (dưới quyền); phụ thuộc

Tự hình 4

Dị thể 5