Có 2 kết quả:

説 thuyết说 thuyết

1/2

thuyết [thót, thốt]

U+8AAC, tổng 14 nét, bộ ngôn 言 + 7 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

thuyết khách, thuyết phục

Tự hình 2

Dị thể 3

thuyết

U+8BF4, tổng 9 nét, bộ ngôn 言 + 7 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

thuyết khách, thuyết phục

Tự hình 2

Dị thể 3