Có 4 kết quả:

渐 tiềm漸 tiềm潛 tiềm潜 tiềm

1/4

tiềm [tiêm, tiệm]

U+6E10, tổng 11 nét, bộ thuỷ 水 + 8 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tiềm (dần dần)

Tự hình 2

Dị thể 1

tiềm [tiêm, tiệm, tràn]

U+6F38, tổng 14 nét, bộ thuỷ 水 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tiềm (dần dần)

Tự hình 4

Dị thể 1

tiềm [tèm, tỉm]

U+6F5B, tổng 15 nét, bộ thuỷ 水 + 12 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

tiềm năng; tiềm thức

Tự hình 3

Dị thể 3

tiềm [tèm, tỉm]

U+6F5C, tổng 15 nét, bộ thuỷ 水 + 12 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tiềm năng; tiềm thức; tiềm tàng

Tự hình 2

Dị thể 2