Có 2 kết quả:

状 trạng狀 trạng

1/2

trạng

U+72B6, tổng 7 nét, bộ khuyển 犬 + 3 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

sự trạng

Tự hình

Dị thể

trạng

U+72C0, tổng 8 nét, bộ khuyển 犬 + 4 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

sự trạng

Tự hình

Dị thể