Có 4 kết quả:

檀 trầm沈 trầm沉 trầm瀋 trầm

1/4

trầm [đàn]

U+6A80, tổng 17 nét, bộ mộc 木 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

trầm hương

Tự hình 2

Dị thể 3

trầm [chìm, chằm, dìm, ngầm, thẩm, tròm, trờm, đậm, đắm]

U+6C88, tổng 7 nét, bộ thuỷ 水 + 4 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

trầm trồ

Tự hình 5

Dị thể 5

trầm [chìm, chằm, ngầm, ngằm, tròm, trằm, đẫm, đắm, đẵm]

U+6C89, tổng 7 nét, bộ thuỷ 水 + 4 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

trầm lặng

Tự hình 5

Dị thể 2

trầm [thấm, thẩm, thẫm, thẳm, thỏm, thủm]

U+700B, tổng 18 nét, bộ thuỷ 水 + 15 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

trầm ngâm

Tự hình 1

Dị thể 3