Có 3 kết quả:

𥇁 trố𥇻 trố𥌧 trố

1/3

trố

U+251C1, tổng 12 nét, bộ mục 目 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trố mắt

trố

U+251FB, tổng 13 nét, bộ mục 目 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhìn trố trố

trố [, lố]

U+25327, tổng 20 nét, bộ mục 目 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trố mắt