Có 2 kết quả:

徂 trồ殂 trồ

1/2

trồ [, tùa, tồ]

U+5F82, tổng 8 nét, bộ xích 彳 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

trầm trồ

Tự hình 2

Dị thể 4

trồ [, tùa, tồ]

U+6B82, tổng 9 nét, bộ ngạt 歹 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

trầm trồ

Tự hình 2

Dị thể 6