Có 2 kết quả:

縋 truý缒 truý

1/2

truý

U+7E0B, tổng 15 nét, bộ mịch 糸 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

truý (buộc dây thả xuống)

Tự hình 2

Dị thể 3

truý

U+7F12, tổng 12 nét, bộ mịch 糸 + 9 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

truý (buộc dây thả xuống)

Tự hình 2

Dị thể 2