Có 1 kết quả:

單 truyên

1/1

truyên [thiền, đan, đơn]

U+55AE, tổng 12 nét, bộ khẩu 口 + 9 nét
phồn thể, tượng hình

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 5

Dị thể 6