Có 6 kết quả:

䠣 tuyển选 tuyển選 tuyển隽 tuyển雋 tuyển𨂚 tuyển

1/6

tuyển [dón, rón, đón]

U+4823, tổng 19 nét, bộ túc 足 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

tuyển chọn

Tự hình 1

Dị thể 1

tuyển

U+9009, tổng 9 nét, bộ sước 辵 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

tuyển chọn; thi tuyển

Tự hình 2

Dị thể 3

tuyển

U+9078, tổng 15 nét, bộ sước 辵 + 12 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

tuyển mộ

Tự hình 3

Dị thể 4

tuyển

U+96BD, tổng 10 nét, bộ chuy 隹 + 2 nét
giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

tuyển (đầy ý nghĩa)

Tự hình 2

Dị thể 1

tuyển [tuấn]

U+96CB, tổng 12 nét, bộ chuy 隹 + 4 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

tuyển (đầy ý nghĩa)

Tự hình 2

Dị thể 1

tuyển [dón, rón]

U+2809A, tổng 15 nét, bộ túc 足 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

tuyển chọn