Có 1 kết quả:

噁 uạ

1/1

uạ [éc, ú, ạc]

U+5641, tổng 15 nét, bộ khẩu 口 + 12 nét
hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

ăn bao nhiêu ụa ra hết

Tự hình 1

Dị thể 2