Có 3 kết quả:

㕵 uống㳹 uống𠶖 uống

1/3

uống

U+3575, tổng 7 nét, bộ khẩu 口 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

uống nước

Tự hình 1

uống

U+3CF9, tổng 11 nét, bộ thuỷ 水 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

uống nước

Tự hình 1

Dị thể 1

uống

U+20D96, tổng 11 nét, bộ khẩu 口 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

uống rượu