Có 2 kết quả:

位 vì爲 vì

1/2

[vị]

U+4F4D, tổng 7 nét, bộ nhân 人 + 5 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

trị vì, vì sao

Tự hình 4

[vay, vi, , , , vị, vờ]

U+7232, tổng 12 nét, bộ trảo 爪 + 8 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

bởi vì

Tự hình 6

Dị thể 2