Có 1 kết quả:

湓 vùn

1/1

vùn [bùn]

U+6E53, tổng 12 nét, bộ thuỷ 水 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

vùn vụt

Tự hình 2

Dị thể 4