Có 6 kết quả:

乳 vú布 vú𠄀 vú𡝦 vú𦜘 vú𬋲 vú

1/6

[nhú, nhũ, nhỗ]

U+4E73, tổng 8 nét, bộ ất 乙 + 7 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

vú mẹ

Tự hình 4

Dị thể 3

[buá, , bố, vố]

U+5E03, tổng 5 nét, bộ cân 巾 + 2 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

vú mẹ

Tự hình 4

Dị thể 4

U+20100, tổng 11 nét, bộ ất 乙 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vú mẹ

Tự hình 1

U+21766, tổng 11 nét, bộ nữ 女 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vú mẹ

U+26718, tổng 12 nét, bộ nhục 肉 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vú mẹ

Tự hình 1

Dị thể 1

U+2C2F2, tổng 15 nét, bộ ất 乙 + 14 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vú sữa