Có 1 kết quả:

趿 vấp

1/1

vấp [gập, gặp, kíp, kịp, tha, vắp]

U+8DBF, tổng 10 nét, bộ túc 足 + 3 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

vấp ngã; đọc bài bị vấp

Tự hình 2