Có 3 kết quả:

運 vần韵 vần韻 vần

1/3

vần [nảy, vẩn, vận, vặn, vờn]

U+904B, tổng 12 nét, bộ sước 辵 + 9 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

xoay vần

Tự hình 3

Dị thể 2

vần [vận]

U+97F5, tổng 13 nét, bộ âm 音 + 4 nét
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

vần thơ

Tự hình 2

Dị thể 2

vần [vận]

U+97FB, tổng 19 nét, bộ âm 音 + 10 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

vần thơ

Tự hình 2

Dị thể 7