Có 2 kết quả:

𢪥 vứt𫽌 vứt

1/2

vứt [vất, vật]

U+22AA5, tổng 8 nét, bộ thủ 手 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vứt đi

vứt

U+2BF4C, tổng 11 nét, bộ thủ 手 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vứt bỏ