Có 1 kết quả:

𥪅 xòi

1/1

xòi

U+25A85, tổng 12 nét, bộ lập 立 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lòi xòi