Có 2 kết quả:

丸 xóp執 xóp

1/2

xóp [giúp, hoàn, hòn, xắp]

U+4E38, tổng 3 nét, bộ chủ 丶 + 2 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

xóp xọp (teo tóp)

Tự hình 3

Dị thể 2

xóp [chuụp, chấp, chập, chắp, chặp, chộp, chợp, chụp, giúp, giập, giộp, xúp, xấp, xắp, xụp]

U+57F7, tổng 11 nét, bộ thổ 土 + 8 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

xóp khô

Tự hình 5

Dị thể 11