Có 2 kết quả:

森 xùm𠸬 xùm

1/2

xùm [chùm, dâm, dúm, dụm, râm, sum, sâm, sùm, xum, xúm]

U+68EE, tổng 12 nét, bộ mộc 木 + 8 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

um xùm

Tự hình 3

xùm [xấm, xầm]

U+20E2C, tổng 12 nét, bộ khẩu 口 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bơi xùm xùm