Có 3 kết quả:

臭 xú趣 xú醜 xú

1/3

[, , xấu]

U+81ED, tổng 10 nét, bộ tự 自 + 4 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

xú uế

Tự hình 3

Dị thể 5

[thú]

U+8DA3, tổng 15 nét, bộ tẩu 走 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

xú xứa (lếch thếch)

Tự hình 4

Dị thể 9

[, , xấu, xổ]

U+919C, tổng 16 nét, bộ dậu 酉 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

xú (xấu, xấu hổ)

Tự hình 5

Dị thể 5